Tilpasset opplæring

Del dette innlegget:
§ 1-3.Tilpassa opplæring og tidleg innsats

Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.
På 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørgje for at den tilpassa opplæringa i norsk eller samisk og matematikk mellom anna inneber særleg høg lærartettleik, og er særleg retta mot elevar med svak dugleik i lesing og rekning. (Opplæringslova, lovdata.no)

Tilpasset opplæring er et begrep som brukes i skolen, og har som hensikt å tilpasse undervisningen til et nivå og med en metode som passer den enkelte elev.

Dette er begrepet som ofte vises til når vi snakker om å legge til rette for at hver enkelt elev skal få mulighet til å følge opplæringen på en måte som gjør at de lærer på en best mulig måte.

Mange tror at tilpasset opplæring og spesialundervisning er det samme, men begrepene skilles fra hverandre ved at tilpasset opplæring handler om den daglige justeringen pedagogen (læreren) gjør i undervisningen for at alle elever skal «henge med», mens spesialundervisning er et undervisningløp som er spesialtilpasset en enkelt elev på en mye mer omfattende måte.

Tilpasset opplæring tilbys vanligvis elever som har tilnærmet normale forutsetninger for å lære, men som kanskje har mindre vansker med å «knekke lesekoden», henger etter på små områder eller som har sosiale tilpasningsvansker av mindre grad.

LES OGSÅ  5 tips til besteforeldre som har barnebarn med autisme

Spesialundervisning gis ofte til elever som har gjennomgripende forstyrrelser i sosial eller intellektuell utvikling som f.eks. psykisk utviklingshemmede, elever med autismespekterlidelse eller elever med oppmerksomhetsvansker som ADHD e.l. (Ofte omtalt som elever med særskilte behov).

 

Helt siden 1960-tallet har tilpasset opplæring som begrep blitt brukt i den norske skolen.

I starten ble begrepet benyttet under opplæring av elever med særskilte behov, som elever med psykisk utviklingshemning.

I stortingsmelding nr. 61 som kom i 1985 ble det fastslått at alle elever har rett til tilpasset opplæring ved behov.

I St. meld. nr. 61 (1984-85) slås det fast at det er alminnelig enighet om at alle har rett til en likeverdig og tilpasset opplæring. Det understrekes at forholdene må legges til rette slik at flest mulige kan få bo hjemme, at de kan knyttes til nærmiljøet og få skolegang der de geografisk sett hører hjemme. (regjeringen.no)

Del dette innlegget:

Kommentarer

Kommentarer