Spesialundervisning

Del dette innlegget:

Spesialundervisning gis til barn som ikke har godt nok utbytte av ordinær opplæring.

I motsetning til tilpasset opplæring som vanligvis dreier seg om en ekstra innsats mot enkeltelever i ordinær undervisningssituasjon, vil spesialundervisning ofte handle om opplæring som gis til en elev på en måte som går ut over standardbestemmelsene i opplæringslova.

Elever som mottar spesialundervisning kan jobbe mot andre læringsmål enn andre elever, de kan ha øremerkede ressurser i form av spesialpedagoger og/eller assistenter i en-til-en-opplæringssituasjoner eller i ordinær klasseromsundervisning.

Noen barn har også behov for særskilt tilpasset utstyr.

§ 5-1. Rett til spesialundervisning
Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.
I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf. § 2-2 og § 3-2 (lovdata.no 2016)

§ 5-4. Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning
Eleven eller foreldra til eleven kan krevje at skolen gjer dei undersøkingar som er nødvendige for å finne ut om eleven treng spesialundervisning, og eventuelt kva opplæring eleven treng. Undervisningspersonalet skal vurdere om ein elev treng spesialundervisning, og melde frå til rektor når slike behov er til stades. Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innanfor det ordinære opplæringstilbodet med sikte på å gi eleven tilfredsstillande utbytte før det blir gjort sakkunnig vurdering.

Før det blir gjort sakkunnig vurdering og før det blir gjort vedtak om å setje i gang spesialundervisning, skal det innhentast samtykke frå eleven eller frå foreldra til eleven. Med dei avgrensingane som følgjer av reglane om teieplikt og § 19 i forvaltningslova, har eleven eller foreldra til eleven rett til å gjere seg kjende med innhaldet i den sakkunnige vurderinga og til å uttale seg før det blir gjort vedtak.
Tilbod om spesialundervisning skal så langt råd er, formast ut i samarbeid med eleven og foreldra til eleven, og det skal leggjast stor vekt på deira syn (lovdata.no 2016).

LES OGSÅ  AttentionPlay: Hva er ASD? (Video)

Det er opp til hver enkelt skole å avgjøre om en elev har rett til spesialundervisning, noe som fører til at det vil variere på de forskjellige skolene hvor «grensen» går for om en elev får spesialundervisning eller ikke.

Hvordan spesialundervisningen gjennomføres vil variere i forhold til behov og tilgjengelige ressurser.

Les mer om spesialundervisning på udir.no

Del dette innlegget:

Kommentarer

Kommentarer