ADHD uoppmerksom type

Del dette innlegget:

Hva er forskjellen på ADHD og det som mange før kalte ADD? I denne artikkelen skal vi se på noen av forskjellene og likhetene.

Vi opererer med tre undertyper ADHD:

  1. ADHD Kombinert type der symptomer på både oppmerksomhetssvikt og hyperaktivitet/impulsivitet er tilstede.
  2. ADHD Hovedsakelig uoppmerksom type der symptomer på oppmerksomhetssvikt er tilstede, men ikke symptomer på hyperaktivitet/impulsivitet.
  3. ADHD Hovedsakelig hyperaktiv/impulsiv type der symptomer på hyperaktivitet/impulsivitet er tilstede, men ikke symptomer på oppmerksomhetssvikt.

For å gjøre det enklere å lese kan vi kalle ADHD Hovedsakelig uoppmerksom type for «ADD». Husk at ADD-tilstanden kan være like omfattende og alvorlig for de som er rammet, og for omgivelsene rundt barnet.

Når jeg i dette innlegget skriver «ADHD» mener jeg de to andre undertypene; kombinert type og hyperaktiv/impulsiv type.


Diagnosekriterier

Som ved ADHD kombinert type, og ADHD hyperaktiv/impulsiv type må man også ved ADHD uoppmerksom type oppfylle flere diagnosekriterier for at diagnosen skal settes:

  • Symptomene må medføre betydelige problemer for den som er rammet av tilstanden, og vanskene skal være tilstede i minst to settinger/situasjoner.
  • Vanskene skal ha vedvart over tid, og de skal ikke kunne forklares bedre av en annen sykdom eller tilstand.

Forekomst

Hvis vi sammenlikner ADD med de to andre typene ADHD ser vi at barna med ADD ofte blir utredet og diagnostisert noe senere sammenliknet med ADHD. Grunnen til dette er trolig at hyperaktivitet og impulsivitet er mer synlig for omgivelsene enn konsentrasjonsvanskene, som ofte blir et problem etter en tids skolegang.

Man regner med at ADD-gruppen utgjør omtrent 25 % av hele ADHD-gruppen. Dette er basert på kliniske grupper, altså pasienter som er henvist til utredning. Siden vi også vet at mange med ADD aldri blir oppdaget av skole/helsevesen er det noen som mener at ADD-gruppen i realiteten utgjør mellom 50 og 60 prosent av hele ADHD-spekteret.

LES OGSÅ  Persepsjon og persepsjonsvansker - hvordan oppfatter vi verden, og hva skjer når verden blir tolket annerledes?

Når det gjelder forskjellen mellom gutter og jenter ser det ut til at ADD er noe jevnere fordelt enn ved ADHD. Kriteriene på ADHD sier at kjønnsforskjellen er fordelt omtrent 4:1, altså 4 gutter for hver jente med ADHD. Ved ADD er forholdet litt annerledes, anslagsvis 2,5:1.

Kjønnsforskjellen mellom kjønnene er mer omtalt i innlegget om jenter med ADHD.


To forskjellige tilstander?

I senere tid er det fremmet teorier om at de forskjellige delene av AD/HD-diagnosen kan være to forskjellige tilstander som ofte oppstår samtidig, har tilsvarende årsaker, men likevel viser seg med forskjellige symptomer.

Ved ADD ser vi ofte problemer som dreier seg om: motoriske vansker, lav reaksjonstid og «sløv» oppmerksomhet – de mange kanskje kaller for «livsnytere». I tillegg viser barn med ADHD uoppmerksom type oftere tegn fra autismespekteret. Ved ADHD kombinert type ser vi oftere ticslidelser, slurvete skolearbeid, mer alvorlige atferdsvansker og mer vansker med impulskontroll. Vi kan trekke en løs sammenlikning med «Emil i Lønneberget-typen» atferd.


Vanskebildet 

Man regner med at de samme svakhetene forårsaker både ADHD og ADD, og at mange av de samme vanskene oppstår ved begge tilstandene, men det er også en del forskjeller på ADHD med og uten hyperaktivitet/impulsivitet og uoppmerksom type.

Når de hyperaktive barna skiller seg ut med et høyt aktivitetsnivå, er det ikke alltid like lett å oppdage de ofte stille og forsiktige barna med ADD.

LES OGSÅ  Hjernen

Disse preges ofte mer av at de ikke får med seg beskjeder, de blir fort distraherte og mister ofte ting hjemme og på skolen.

Barn med ADD kan kanskje ofte være de barna som mister 10 par votter i løpet av en vinter, og som aldri har viskelær i sekken (mister ofte ting, klær og skolesaker).

Tar ofte lite fokus

De er ikke alltid like lett å oppdage på skolen, da de ikke tar mye fokus der de gjerne sitter i sin egen verden og dagdrømmer for seg selv.

De vil ofte komme i fokus først når barnet begynner å henge etter faglig, men i snitt vil de bli «fanget opp» måneder eller år etter de hyperaktive, og de vil ofte bli «behandlet» av skolen uten henvisning til PPT eller BUP ved å benytte seg av tiltak som Tidlig innsats og hjelpelærere/assistenter for å øke ferdighetene.

Ofte vil det også bli lagt vekt på om det dreier seg om spesifikke lærevansker eller følelsesmessige problemer før noen tenker på oppmerksomhetsvansker.

Ofte krevende ungdomstid

Når barn nærmer seg puberteten og ungdomskolealder er det mye av hjernen som modnes kraftig i løpet av noen få år.

Barnet er i kraftig forandring, både fysisk og emosjonelt.

Dette er et punkt hvor de med ADD begynner å skille seg ut. Kravene til oppmerksomhet, planlegging og struktur i hverdagen øker kraftig mot ungdomskolen, og barn med ADD klarer ikke å «klamre seg til kravene» som de har klart tidligere ved hjelp av litt ekstra innsats fra skolen eller foreldrene.

LES OGSÅ  ADHD: Slik virker Ritalin (Video)

Derfor kan ungdomstiden bli krevende og vanskelig for mange barn med ADD.

Mange virker plutselig veldig «skoleleie», og mange utvikler atferdsvansker med medfølgende opposisjon og utfordrende holdninger.

Samtidig er ikke atferdsvansker like utbredt hos barn med ADD som det er hos barn med ADHD, kanskje fordi impulsivitetsproblematikk ikke er like belastende.

Sosiale utfordringer

Hvis vi ser på det sosiale så har både barn med ADHD og barn med ADD ofte vansker i sosialt samspill, men ofte av to forskjellige årsaker.

De med ADHD som er hyperaktive blir lett avvist og misforstått pga aktivitetsnivået og et høyere aggresjonsnivå, mens barn med ADD ofte blir oversett i lek eller havner utenfor grupperinger pga tilbakeholdenhet hos barnet.

Dette fører ofte til en ekstra belastning på en allerede stor sårbarhet for å utvikle angst og depresjoner.

Samme rettigheter som barn med ADHD

Barn med ADD har de samme rettighetene til individuell, tilpasset opplæring og andre tiltak på samme måte som barn med ADHD.

For den gruppen som aldri blir fanget opp av skole- eller helsevesenet er det kanskje tilstrekkelig med de tiltakene som blir gjort som generell tilrettelegging, men hos de som har fått en ADD-diagnose er sannsynligvis symptomene så omfattende at flere tiltak ofte er nødvendig for å skape levelige skoledager for barnet.

Husk at ADD er et begrep som ikke lenger brukes. I dag brukes begrepet ADHD hovedsakelig uoppmerksom type.

Del dette innlegget:

Kommentarer

Kommentarer